Billing information

Service provider:

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Nám. SNP č.14585/1,
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

Company ID number: 51 744 422
Company tax number: 2120807117

Entry: Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018 Štatutárny zástupca: JUDr. Gabriela Bieliková

Bank details:

Name: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK24 0900 0000 0051 4888 2276
SWIFT / BIC: GIBASKBX

Supervisory authority:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Partizánska cesta 98,
974 33 Banská Bystrica
phone no.: 048/4141742

Do you think about bike sharing in your town? Leave us your contact and we'll get in touch with you.